ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ Επικοινωνία Πιστοποιητικό CE
Είναι το πιστοποιητικό που καθιέρωσε η Ευρωπαική Ένωση ώστε να διασφαλίσει ότι ο αλουμινοκατασκευαστής πληροί στις κατασκευές του τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές διαδικασίες που έχει θεσπίσει η παραγωγός εταιρεία (Europa) βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 89/106, και οι οποίες εναρμονίζονται με το πρότυπο ΕΝ 14351-1, αναφορικά με την κατασκευή πορτών και παραθύρων αλουμινίου.