Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου Europa

Η EUROPA, στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του ιδιώτη που επιλέγει τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου Europa, προσφέρει σε όποιον το επιθυμεί υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου του εκάστοτε ολοκληρωμένου έργου από τον κατασκευαστή – συνεργάτη της επιλογής του.
Μέσω της διαδικασίας αυτής ο τελικός χρήστης έχει την δυνατότητα:
• Α) να πληροφορηθεί μέσω τεχνικής εκθέσεως εάν τα προφίλ αλουμινίου που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι Europa και συγκεκριμένα ποιες σειρές έχουν τοποθετηθεί στο ανατεθέν έργο από τον κατασκευαστή - συνεργάτη της επιλογής του.
• Β) να πληροφορηθεί μέσω τεχνικής εκθέσεως για την ακριβή και πιστή κατασκευή των συστημάτων αλουμινίου Europa, βάσει των εκδοθέντων τεχνικών καταλόγων, από τον κατασκευαστή - συνεργάτη της επιλογής του.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τεχνικού Ελέγχου ελέγχονται όλα τα συστήματα αλουμινίου,βάσει των παραγόμενων προφίλ αλουμινίου (πόρτες/παράθυρα/ρολά/σήτες) υπό την κάτωθι διαδικασία, προϋποθέσεις και χρεώσεις:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Για να πραγματοποιηθεί ο Τεχνικός Έλεγχος θα πρέπει απαραίτητα να ισχύουν τα εξής:
Να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και τοποθέτηση των συστημάτων αλουμινίου.
Το ανωτέρω επιβεβαιώνεται με κοινή δήλωση και των 2 εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου το έργο να θεωρείται ολοκληρωμένο.
Να μην έχει υπάρξει επέμβαση από άλλο μέρος πλην του κατασκευαστή που έχει αναλάβει το έργο. Να μην έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση της τοποθέτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός (1) έτους, η δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους της εταιρείας, εκτείνεται στο πλαίσιο εάν τα τοποθετημένα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου Europa, χωρίς καμία αναφορά σχετικά με την τοποθέτηση ή την κατασκευή.
Να είναι ενήμερος και κοινοποιημένος ο εκάστοτε κατασκευαστής αλουμινίου – συνεργάτης του ιδιώτη για την περίπτωση/ενδεχόμενο που επιθυμεί να παρευρεθεί στην διαδικασία.
Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών (τελικός χρήστης/καταναλωτής/ιδιώτης – κατασκευαστής αλουμινίου) και συνάδει με τις βασική αρχή της εταιρείας για την ποιότητα των προφίλ αλουμινίου που παράγει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΑΙΤΗΣΗ
• Ο τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του τελικού καταναλωτή/ιδιώτη/χρήστη ή/και του κατασκευαστή αλουμινίου που έχει πραγματοποιήσει την κατασκευή και την τοποθέτηση. Η αίτηση είναι διαθέσιμη ΕΔΩ όπου υποβάλλεται και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Ιδιωτών της Europa (22620 32100) και προγραμματίζεται σχετική επίσκεψη από αρμόδιο τεχνικό του Τεχνικού Τμήματος της Europa στο χώρο του έργου
• Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν χρέωσης. Οι χρεώσεις αναγράφονται πιο αναλυτικά στην ενότητα ΧΡΕΩΣΕΙΣ.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ / ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
• Ο αρμόδιος τεχνικός της EUROPA καταγράφει σε ειδική φόρμα τα οπτικά ευρήματα καθώς και τη ορθότητα της λειτουργίας των συστημάτων.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι:
• Ο τεχνικός ελέγχει τα ορατά – εμφανή σημεία του κουφώματος.
• Ο τεχνικός δεν προβαίνει σε κανενός είδους παρέμβαση στα κουφώματα.
• Σε καμία περίπτωση ο τεχνικός δεν δρα κατά τρόπο που να αλλοιώνει την εργασία του κατασκευαστή αλουμινίου (αλουμινά) – συνεργάτη του ιδιώτη.
• Τα ευρήματα του τεχνικού διαβιβάζονται απευθείας μόνο στο Τεχνικό Τμήμα της Europa.
Προφορικές παρεμβάσεις ή αιτήματα από τα εμπλεκόμενα μέρη αγνοούνται από τον τεχνικό που διεξάγει τον έλεγχο, ενώ δεν επιτρέπεται προφορική του τοποθέτηση για κανένα εκ των σχετικών ή άλλων ζητημάτων, για διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας του ελέγχου από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Ο τεχνικός καταγράφει συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων της εταιρίας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με τον Τεχνικό Έλεγχο. Τα στοιχεία είναι τα εξής:
o Στοιχεία Δ/νσης του κτιρίου που έγινε ο έλεγχος.
o Στοιχεία Επικοινωνίας του ιδιώτη και του κατασκευαστή αλουμινίου που πραγματοποίησε την κατασκευή / τοποθέτηση.
o Διεύθυνση αποστολής της απαντητικής επιστολής εφόσον είναι διαφορετική από αυτή του κτιρίου στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος.
o Διεύθυνση e-mail στην περίπτωση που ζητηθεί από τον ιδιώτη ή/και τον κατασκευαστή αλουμινίου και ηλεκτρονική αποστολή της απαντητικής επιστολής.
o Φορολογικά στοιχεία του ιδιώτη στην περίπτωση πληρωμής του αντίτιμου του τεχνικού ελέγχου στην Europa για έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών (ΑΦΜ/ΔΟΥ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ).
• Από το Τεχνικό Τμήμα συντάσσεται ειδική επιστολή - αναφορά προς τα εμπλεκόμενα μέρη εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διενέργειας του ελέγχου. Η επιστολή - αναφορά είναι ενυπόγραφη από τον τεχνικό που πραγματοποίησε τον έλεγχο καθώς και από τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος. Αποστέλλεται ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί. Κατόπιν ειδικού αιτήματος, αντίγραφο της επιστολής μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί.
Το περιεχόμενο της επιστολής – αναφοράς συνίσταται επιγραμματικά τα εξής:
o Αν τα συστήματα είναι πράγματι EUROPA.
o Αν κάποιο/α από τα συστήματα δεν είναι EUROPA αναγράφεται ως πληροφορία, χωρίς να κατονομάζεται ρητώς το σύστημα ή η εταιρία προέλευσης.
o Ποια συστήματα EUROPA έχουν τοποθετηθεί συγκεκριμένα.
o Αν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρίας όπως αυτές αναγράφονται στους αντίστοιχους τεχνικούς καταλόγους της EUROPA που είναι αναρτημένοι στο διαδίκτυο.
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις γίνονται κατά τρόπο απλό, που να είναι αντιληπτός και κατανοητός και από άτομα μη εξειδικευμένα σε τεχνικές γνώσεις.
o Τυχόν ενέργειες επιδιόρθωσης/επισκευής, εφόσον το πρόβλημα που ενδεχομένως εμφανιστεί είναι εφικτό να επισκευαστεί/διορθωθεί.
• Καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δύναται να επικοινωνήσει με την Γραμμή Εξυπηρέτησης Ιδιωτών στο τηλέφωνο 2262032100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τυχόν διευκρινίσεις.
• Η διευθέτηση τυχόν διαφωνιών μεταξύ των μερών είναι ανεξάρτητη από την εταιρία. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική συναλλαγή ή εμπορική συμφωνία (πληρωμές πριν ή μετά τον τεχνικό έλεγχο) μεταξύ των μερών, δηλαδή του τελικού χρήστη (καταναλωτή/ιδιώτη) και κατασκευαστή αλουμινίου (ή/και μηχανικού), δεν σχετίζονται επουδενί με την εταιρία καθώς όλα τα μέρη είναι ανεξάρτητα της εταιρίας. Ρητά διευκρινίζεται ότι η επιστολή – αναφορά καταγράφει αποκλειστικά και μόνο τα αντικειμενικά ευρήματα και δεν εκτείνεται σε κρίσεις, απόψεις, γνώμες ή εικασίες. Επίσης, η εταιρεία δεν υποκαθιστά οποιαδήποτε δημόσια Αρχή, ή Τεχνικό Επιμελητήριο. Η εκδοθείσα αναφορά λειτουργεί μόνο επί τη βάση διαπιστωτικού πλαισίου.
• Ρητά διευκρινίζεται ότι ο εκάστοτε κατασκευαστής είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας, λειτουργεί για δικό του λογαριασμό, χωρίς να συνδέεται με σχέση διανομής ή αντιπροσωπείας με την εταιρεία και για όποια οικονομική συναλλαγή εκείνου με το καταναλωτικό κοινό η EUROPA δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ:
Στην περίπτωση ευρημάτων που χρήζουν επιδιορθώσεων, βάσει των προδιαγραφών Europa, όπως αναγράφονται στους σχετικούς τεχνικούς καταλόγους, δύναται να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες επιδιορθώσεις κατά δήλωση και των δύο μερών (του ιδιώτη και του κατασκευαστή αλουμινίου).
• Στην παραπάνω περίπτωση και ως πρόσθετη παροχή της Europa, ο έλεγχος γίνεται δωρεάν, ενώ η χρέωση περιλαμβάνει μόνο τυχόν οδοιπορικά.
• Εάν απαιτηθεί δεύτερος ή συνεχείς επανέλεγχοι, πλέον του ενός (1), Τεχνικού Επανελέγχου, οι χρεώσεις ισχύουν κανονικά όπως και στον πρώτο Τεχνικό Έλεγχο.
• Η διαδικασία του επανελέγχου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (διαδικασία/προϋποθέσεις) όπως αυτές περιγράφονται στον αρχικό έλεγχο.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ:
• Για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της ηπειρωτικής περιφέρειας Αττικής υπάρχει χρέωση μόνο της επίσκεψης, χωρίς χρέωση οδοιπορικών.
Για τις νησιωτικές περιοχές εντός ορίων Αττικής και για όλες τις υπόλοιπες περιοχές εκτός Αττικής υπάρχει εξτρά χρέωση οδοιπορικών βάσει χιλιομετρικών αποστάσεων, τυχόν αεροπορικών/ ακτοπλοϊκών εισιτηρίων καθώς και ενδεχόμενης διαμονής του τεχνικού που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο.
• Η πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί γίνεται επιτόπου (για περιπτώσεις που υπάρχει μόνο χρέωση επίσκεψης) ή προκαταβολικά (για περιπτώσεις που απαιτούνται οδοιπορικά κτλ).
• Για τους σκοπούς της πληρωμής μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία απαραίτητα από τη νομοθεσία για έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επωνυμία κτλ).
Για τυχόν απορίες – διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Ιδιωτών της EUROPA στο τηλέφωνο 22620 32100 ή στο

Για να υποβάλλετε αίτηση Τεχνικού Ελέγχου Europa πατήστε ΕΔΩ

Ανακοινώσεις
Συστήματα αλουμινίου EUROPA - πραγματικά 100% ελληνικά προϊόντα
Για την ασφάλειά σας, EUROPA.Προστατεύστε το σπίτι και την περιουσία σας με συστήματα αλουμινίου EUROPA
Για να μην έχετε παρεξηγήσεις, όταν ζητάτε συστήματα αλουμινίου, σιγουρευτείτε ότι τα κουφώματα, τα ρολά, οι σήτες είναι όλα EUROPA!